ปี 64 ไทยจะไม่ใช่แค่ “สังคมสูงวัย” แต่เป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”

January 14, 2020

 

โดยคำว่า “สังคมสูงวัย” กับ “สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์” นี้ไม่ใช่การเล่นคำ แต่เป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ แต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขสถิติต่างๆ เราไปดูกันก่อนว่า “ผู้สูงอายุ” ในที่นี้ หมายถึงใครบ้าง

 

“ผู้สูงอายุ” ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ในบางประเทศที่เจริญแล้ว อาจมองว่าคนที่อายุ 60 ปียังไม่ใช่ผู้สูงอายุ เพราะยังมีความสามารถและยังทำงานได้ จึงเริ่มนับคนที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เป็นผู้สูงอายุแทน

 

ส่วนในประเทศไทยของเรานั้น ยังยึดที่อายุ 60 ปี ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ปี 2546 มาตรา 3 ที่ระบุว่าผู้สูงอายุ คือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

ย้อนกลับไปข้างต้นที่เราพูดกันถึงเรื่อง “สังคมสูงวัย” เมื่อเราพูดถึงคำนี้ เราจะหมายถึงสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (หรือคนที่อายุ 60+) เทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ

 

โดยเราสามารถแบ่งสังคมสูงวัยออกได้เป็น 3 ระดับดังนี้

 

1. สังคมสูงวัย

(มีคนอายุ 60+ เกิน 10% ของประชากรทั้งหมด หรือ ถ้าใช้เกณฑ์อายุ 65+ คือมีสัดส่วนมากกว่า 7% ของประชากรทั้งหมด)

 

2. สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

(มีคนอายุ 60+ เกิน 20% ของประชากรทั้งหมด หรือ ถ้าใช้เกณฑ์อายุ 65+ คือมีสัดส่วนมากกว่า 14% ของประชากรทั้งหมด)

 

3. สังคมสูงวัยระดับสุดยอด

(มีคนอายุ 60+ เกิน 28% ของประชากรทั้งหมด หรือ ถ้าใช้เกณฑ์อายุ 65+ คือมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด)

 

ปัจจุบัน ตัวเลขสถิติประชากรศาสตร์ของไทยระบุว่าประเทศไทยเป็น “สังคมสูงวัย” ด้วยสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 16% และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2564 หรือปีหน้าที่จะถึงนี้ ไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์” และในอีก 10 ปีหลังจากนี้ หรือในปี 2574 ไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”

 

อันที่จริงไม่ใช่เฉพาะที่ไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน นั่นจึงทำให้บางประเทศขยับเกณฑ์อายุเป็น 65+ ปี เพราะเกี่ยวเนื่องกับจำนวนแรงงานในตลาด รวมถึงการจัดการสวัสดิการของรัฐด้วย

เมื่อพิจารณาสาเหตุ พบว่ามาจากสองสาเหตุใหญ่ๆ นั่นคือ

 

1. เทคโนโลยีทำให้คนมีอายุยืนขึ้น

(แม้สังคมจะรู้สึกว่าคนอายุสั้นลงด้วยโรคต่างๆ แต่ในความเป็นจริง คนมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยผลการศึกษาจาก Thailand Development Research Institute หรือ TDRI ระบุว่าคนไทยมีอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.4 เดือนต่อปี โดยเมื่อปี 2560 มีคนไทยอายุเกิน 100 ปีมากถึง 9,041 คน

 

2. คนรุ่นใหม่ๆ มีครอบครัวและมีลูกช้าลงและน้อยลง

 

แล้วเพื่อนๆ ผู้อ่านคิดว่า การเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นนี้ จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง และเราต้องปรับตัวอะไร

 

 

 

 

อ้างอิง:

https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2019/08/wb152.pdf

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php

https://vulnerablegroup.in.th/project/older-multimedia

รูปประกอบ: Vecteezy

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

งาน Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง

November 22, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive